Przedszkole Kraina Tęczy

Aktualności

2019-03-18

Psycholog
Dnia 18.03.2018 odbędzie się dyżur psychologa.Chętnych rodziców prosimy o dokonywanie zapisów w grupie Misiaczków.Start godzina 13:00

czytaj dalej

2019-02-19

Rekrutacja
INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA KRAINA TĘCZY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

czytaj dalej

2019-01-31

Odpłatność
U W A G A !!! ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ZBIERANA BĘDZIE W DNIACH 07 II I 14. II 2019R. /14.00-17.00/

czytaj dalej

2019-01-04

Odpłatność
U W A G A !!! ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ZBIERANA BĘDZIE W DNIACH 04 I 08 I 2019R. /14.00-17.00/

czytaj dalej

2018-12-05

Odpłatność
U W A G A !!! ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ZBIERANA BĘDZIE W DNIACH 05 I 12 XII 2018R. /13.00-17.00/

czytaj dalej

2018-11-26

Psycholog
Odbędzie się dyżur psychologa.Chętnych rodziców prosimy o dokonywanie zapisów w grupie Misiaczków.

czytaj dalej

więcej newsów


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)
Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce
Zakres procedury:
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
Opis procedury:
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).
Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie
z zachowaniem zasady intymności (nie informuje o wyniku pozostałych osób)
2. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska
3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.
4. Nauczycielka (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci
1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2.  W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci
8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Procedura postępowania w przypadkustwierdzenia wszawicy i świerzbu

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i chorób zakaźnych
Przedszkolu 

I.Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwai higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemieoświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

II. Celprocedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunkipobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniemsię wszawicy i chorób zakaźnych w placówce.

III.Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania wprzypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

IV.Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1.Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomośćkonieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowywłasnego dziecka.
2. Nauczyciele:zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowiprzedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy wplacówce.
3. Pracownicy obsługi: winnizgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy
w danejgrupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor:jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunkówpobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

V.Objawy, leczenie, profilaktyka i zapobieganie chorobom pasożytniczymskóry
i głowy
1. Wszawica –Załącznik 1
2. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka z dnia 29listopada 2004r. w sprawie kontroli czystości uczniów przezpielęgniarki i higienistki szkolne – Załącznik 2

VI. Opisprocedury

1. Aby zapewnićhigieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przedrozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce,zobowiązuje się:
1) rodziców/opiekunów prawnych do regularnegomonitorowania czystości skóry
i głowy dziecka,
2)nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkolawszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażeniawszawicą i świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub októrych dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych;
3)pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowiprzedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu wdanej grupie.
4) nauczycieli do pozyskania na początku rokuszkolnego pisemnej zgody rodziców na objęcie dziecka opiekąprofilaktyczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody nadokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skórydziecka). Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni oterminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszeniestosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
2.W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej na terenieplacówki:
1) dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobęupoważnioną (nauczyciel) kontroli czystości skóry i głowywszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
1) Nauczycielzawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę
okonieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skórygłowy.
W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza.Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka zprzedszkola i podjęcia leczenia.
2) Nauczyciel zapoznaje rodzicówo sposobie działań, informuje też o konieczności poddania siękuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań,jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli iskali zjawiska.
3) Dyrektor lub upoważniona osoba niezwłoczniepowiadamia innych rodziców
o wystąpieniu przypadku chorobypasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy iskóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. w celuprowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na liniipracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie). Rodzic/opiekunprawny otrzymanie informacji potwierdza własnoręcznym podpisem naliście grupowej.
4) W trakcie leczenia dziecko powinno pozostaćw domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci.Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia.
5) Rodzice(opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczejskóry głowy (jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są dodostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe imoże uczęszczać do przedszkola.
3. W przypadku, gdy rodzicezgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środkówfinansowych na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy
zośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunomniezbędnej pomocy.
4. Nauczyciel (lub inna osoba posiadającastosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 –10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci poprzeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
5. Wsytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań,nauczyciel
zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęciabardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocyspołecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacjąfunkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzieleniapotrzebnego wsparcia).

2) Sposóbprezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronieinternetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.
2. Zapoznanierodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniachorganizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

3) Trybdokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanejprocedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek radypedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może byćrównież rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą byćsprzeczne z prawem.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem15.01.2015r.

Załącznik1

WSZAWICAjest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – weszgłowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórzegłowy człowieka i żywi się jego krwią. Larwy wszy (gnidy) mająkolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki.Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscuukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze.

Wszawicanajczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym iszkolnym.

Do zakażeniawszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lubpośrednio przez np. czapki, grzebienie, szczotki itp. Po około 3tygodniach od złożenia jaj wykluwają się
z nich młodeosobniki.

Samo leczeniejest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych naskórę
owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bezproblemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie zulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać żeleczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadkupowikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza –konieczne w tym przypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzieżosoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, aszczotki
i grzebienie najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć wśrodku zabijającym wszy.

Dodatkowo wartowiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojegożywiciela – człowieka, dlatego też odkażanie domu lubmieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje nazwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądaćsierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia.Wszy nie skaczą i nie pływają
i dlatego do zakażenia możedojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową. Problemdotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak,że dzieci
z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostaćzainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnieoraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

Profilaktyka izapobieganie. Zaleca się aby:
• profilaktyczna kontrola włosówdzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli
wszkole (rodzeństwo) lub przedszkolu panuje wszawica. Istnieje dużeprawdopodobieństwo zarażenia;
• domownicy nie korzystaliwspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lubszczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inneubrania;
• unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami)z innymi ludźmi.
nawracającej wszawicy w danej klasie

Informacjadotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

InformacjaWystępowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym iszkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśróddzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętnościsamodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób wskupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie,zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu sięwszawicy.
Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przedwyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku(kolonie, obozy, zieloneszkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp..
• związywaniedługich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnacjęskóry głowy
i włosów,
• posiadanie i używanie wyłącznieosobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
•codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
• mycie skórygłowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz wtygodniu),
• wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jakszampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywaniewłosów,
• po powrocie do domu systematyczne sprawdzanieczystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresieuczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu winternacie, sanatorium itp..
W przypadku zauważenia jaj pasożytów(gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należyzastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznielikwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące wsprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. Wsytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddaćwszyscy domownicy.
W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicąpodczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować opowyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lubwychowawcę.

Działaniaplacówki nauczania i wychowania;
• przekazanie informacjiwszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzeniaczystości skóry głowy i włosów u dzieci,
• w przypadkustwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należypoinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkichdomowników zabiegów leczniczych,
• w przypadku podejrzenia owystępowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej,pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśróduczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ichprofilaktyczną opieką zdrowotną,
• pielęgniarka informujedyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazujeinformacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dziecioraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegówhigienicznych,
• w miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówkimoże zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematykiskierowanej dzieci, rodziców, opiekunów,
• w przypadkuwystępowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach oniskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę zwładzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzieleniawsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśródwszystkich domowników.

W raziepotrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowaniawszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązaniaprzypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowaniedziałań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowopowiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej


 

Newsletter

Podaj swój e-mail, jeślic chesz otrzymywać najnowsze informacje

imię:
e-mail:
rezygnacja